Chị Phương – Thái Bình

Thật cảm ơn vì một lần vô tình vào web của bạn tìm hiểu, tôi đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho căn bệnh này, thật may mắn vì có Komil giá rẻ hơn tôi nghĩ nhiều. Cảm ơn người sáng chế ra thuốc này rất rất nhiều.